ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο.Ε.Β.Ε.

 1. Οι συσκευές της OEBE Electric Hellas S.A. έχουν κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου στο εξωτερικό και από την κατασκευάστρια έχουν ελεγχτεί σχολαστικά ώστε η λειτουργία και η απόδοση τους να είναι άριστες και για αυτό περίπτωση για αντικατάσταση δεν πρόκειται ποτέ να προκύψει. Άμα όμως παρόλα αυτά κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργήσει, τότε και εφόσον η συσκευή καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση το εξάρτημα θα αντικατασταθεί δωρεάν. Από την ημερομηνία αγοράς και για χρονικό διάστημα ενός (1) ημερολογιακού έτους ισχύει η παρούσα ως εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για τον πρώτο αγοραστή. Η εγγύηση δεν καλύπτει και φυσικά μετά την λήξη της :

  Α) τις λυχνίες, ενδεικτικές και εξαρτήματα από γυαλί καουτσούκ, πλαστικό ή χρώμα.

  Β) τις φθορές βλάβες ή στρεβλώσεις που προέρχονται από γεγονότα ανωτέρας βίας από ακατάλληλη σύνδεση ή κακή λήψη ρεύματος από πτώση της τάσης ή διακοπή ρεύματος, από ατυχήματα (πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, πολεμικά γεγονότα κλπ) καθώς και από μετακίνηση της συσκευής.

 2. Σε περίπτωση που υπάρχει επέμβαση τρίτου προσώπου εκτός των τεχνικών μας, όπως επίσης και στις περιπτώσεις αλλοιώσεων του κειμένου της παρούσης του αριθμού της συσκευής ή οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσης και της σύμβασης πώλησης, η εγγύηση παύει να ισχύει ανεξάρτητα από τον πόσο χρόνο έχει λειτουργήσει.
 3. Κάθε νόμιμος αντιπρόσωπος και κάθε σχετικά εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής αποκατάστασης, έχουν το απόλυτο δικαίωμα να καθορίζουν τον τρόπο και τον χρόνο μίας επισκευής. Για κάθε κλήση του SERVICE ο πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα επίσκεψης με βάση τον κατάλογο που έχει αναρτηθεί στην έδρα του SERVICE.
 4. Ο πελάτης υποχρεούται να μεταφέρει προσωπικά την συσκευή, συνοδευόμενη από την εγγύηση, εκεί όπου θα του υποδειχθεί. Εάν η μεταφορά γίνει από το service τα έξοδα βαρύνουν τον πελάτη για την διαδρομή που έγινε από το SERVICE. Για ζημία απώλεια κλπ. κατά τη μεταφορά από τρίτο πρόσωπο δεν ευθυνόμαστε.
 5. Κατά τον χρόνο της εγγύησης από το SERVICE αποκαθίστανται δωρεάν οι τυχόν βλάβες που διαπιστώνονται, από τον τεχνικό μας και οφείλονται σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, αποκλειόμενης κάθε άλλης αξίωσης. Υποδείξεις στις οποίες δεν συμφωνεί ο τεχνικός μας δεν γίνονται δεκτές.
 6. Οι επισκευές ή οι έλεγχοι σε καμιά περίπτωση δεν επιφέρουν παράταση του χρόνου διάρκειας της εγγύησης.
 7. Στην κατασκευάστρια και τους νόμιμους εκπροσώπους της διατηρείται το απόλυτο δικαίωμα να αναθέτουν το SERVICE σε οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο επιλέγουν, καθώς και να τροποποιούν τους όρους χωρίς ειδοποίηση.
 8. Η αγορά της συσκευής συνεπάγεται την αποδοχή από τον αγοραστή όλων των όρων της εγγύησης στην οποία και προσχωρεί χωρίς καμιά επιφύλαξη. Συνιστούμε στους πελάτες να ζητούν απόδειξη για κάθε χρηματική καταβολή και μετά την λήξη της εγγύησης να απευθύνονται στο SERVICE της εταιρείας μας για καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

Η εγγύηση συμπληρώνεται και ταχυδρομείται προς την εταιρεία OEBE Electric Hellas S.A. Αν το απόκομμα εγγυήσεως δεν ταχυδρομηθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, η συσκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση